Civil


El dret civil afecta totes les persones tant físiques com jurídiques pràcticament en totes les seves activitats al llarg de la vida. Des d'Across Legal oferim assessorament expert i personalitzat en qualsevol qüestió d'índole civil.

Les nostres principals àrees d'actuació en l'àmbit civil són:

  • Contractes privats de caràcter civil, tals com: arres, compravenda, arrendaments urbans, opcions de compra, cessions, préstecs, donacions, etc.
  • Assessorament en matèria immobiliària, registral i hipotecària
  • Assessorament en matèries de propietat horitzontal. Constitució de comunitats, modificació d'estatuts, impugnació d'acords, etc.
  • Transmissions patrimonials
  • Gestió d'herències i testaments
  • Capítols matrimonials
  • Separacions i divorcis
  • Tutories i incapacitats
  • Reclamacions en matèria de productes defectuosos, consum

Área - Civil